Salgsbetingelser for Lindberg & Lund AS

1.       Anvendelse

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse ved ethvert salg av produkter (Produkter/Produktene) fra Lindberg & Lund AS (Leverandøren) til kjøper (Kjøper/Kjøperen), i fellesskap benevnt Partene, med mindre noe annet er skriftlig og uttrykkelig avtalt i hvert enkelt tilfelle. Kjøpers eventuelle innkjøpsbestemmelser kommer ikke til anvendelse.

 

2.       Tilbud og produktinformasjon

2.1. Skriftlige tilbud, herunder forsendelse gjennom e-post, som også uttrykkelig betegner seg som "tilbud" fra Leverandøren, er juridisk bindende i 30 dager regnet fra tilbudets påførte dato, hvoretter det faller bort i sin helhet uten varsel. Muntlige tilbud/prisangivelser, er ikke under noen omstendigheter å anse som tilbud som forplikter Leverandøren.

2.2. Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell, enten disse er tilgjengelig fysisk eller digitalt, er å anse som veiledende, med mindre de vises til uttrykkelig i tilbudet.

2.3. Avtale om leveranse av Produkter inngås gjennom det som inntrer først av utstedelse av skriftlig ordrebekreftelser, herunder også sendt gjennom e-post, eller påbegynt levering fra Leverandøren. Ordrebekreftelsen anses akseptert av Kjøper ved mottak.

2.4. Ordrebekreftelsen skal inneholde og/eller vise til alle beskrivelser, sertifikater og dokumenter som er nødvendig for godkjennelse eller vedlikehold av Produktene.

2.5. Prisene for Produktene er som angitt i ordrebekreftelsen. Prisene inkluderer ikke merverdiavgift og andre statlige avgifter. Endringer av disse kan bli justert helt frem til leveringstidspunktet.

2.6 Minste ordrekvantum for innlandssendinger er kroner 1000.- eller hel kartong eksklusive frakt og merverdiavgift. Ved eksportforsendelser er minste ordrekvantum kroner 3000.-. I tillegg påløper et behandlingsgebyr på minimum kroner 3500.-.

 

3.         Produktenes egenskaper

3.1. Hvis ikke annet er uttrykkelig garantert enten gjennom tilbudet eller ordrebekreftelsen, har Kjøper risikoen for at Produktene passer til hans behov.

3.2. Dette gjelder ikke dersom Kjøpers behov ble skriftlig tilkjennegjort for Leverandøren, og Leverandøren dernest uttrykkelig gjennom tilbud eller ordrebekreftelse har påtatt seg å levere Produkter som fyller de av Kjøper angitte behovene, gjennom bruk av ord som "garanterer" eller lignende.

3.3. Leverandørens dokumentasjon, opplysninger og/eller tekniske spesifikasjoner, enten disse er gitt direkte til Kjøper eller i generisk form, er ikke å anse som garanti, og må heller ikke forstås som at Leverandøren på andre måter har garantert for at Produktene passer til Kjøpers behov.

3.4. Det foreligger mangel dersom Produktene ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av ordrebekreftelse og tilbudet.

 

4.             Mengde

4.1. Ordrebekreftelsen angir om levering skal skje etter vekt, stykk/antall, lengdeangivelse eller på annen måte.

4.2. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i tilbudet eller ordrebekreftelsen, kan de leverte mengdene, iht. bransjekutymer ved kjøp av varer og tjenester fra verk/underleverandør ha et avvik på +/- 10 %, uten at dette skal anses som en mangel.

 

5.             Handelstermer

5.1. Handelstermer skal tolkes i overensstemmelse med de definisjoner ("International trade terms"), som er utarbeidet av Det Internasjonale Handelskammer (Incoterms 2010), engelsk versjon.

 

6.             Betalingsbetingelser

6.1. Leverandøren kan kreve at Kjøper innen en angitt frist etter utstedelse av ordrebekreftelsen stiller en av Leverandøren nærmere definert garanti som sikkerhet for betaling av Produktene før ordren iverksettes. Dersom garantien ikke er stilt innen denne fristen faller tilbud og ordrebekreftelse bort uten ytterligere varsel.

6.2. Kjøper er forpliktet til å betale hele kjøpesummen, med mindre Produktene har mangler som klart er å anse som vesentlige. I så tilfelle kan Kjøper holde tilbake en del av kjøpesummen som svarer til kostnaden med å få mangelen utbedret/opprettet.

6.3. Kjøperen har ikke rett til å motregne med krav fra andre kontraktsforhold mellom Partene i kjøpesummen.

6.4. Ved oversittelse av betalingsfristen skal Kjøper betale forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (Lov 17.12.1976 nr. 100).

 

7.             Fakturering og betalingsfrist

7.1. Faktura skal betales innen den påførte betalingsfrist/forfallsdato, eller ved tidspunktet for risikoens overgang dersom dette kommer tidligere.

7.2. Ved kjøp av varer og tjenester fra verk/underleverandør avtales fakturadato og betalingsfrist særskilt i hvert enkelt tilfelle.

 

8.             Kjøp av varer og tjenester fra verk/underleverandør

8.1. Ved kjøp av varer og tjenester fra verk/underleverandør (verkskjøp) skal dette avtales på forhånd. Dersom Kjøper ved verkskjøp ikke angir spesifikasjoner for Produktene innen den tid som er angitt i tilbudet eller ordrebekreftelsen, har Leverandøren rett til, uten varsel, å heve avtalen og/eller kreve erstatning for dokumenterte utgifter/tapt fortjeneste, dersom ordren av denne grunn ikke kan opprettholdes fra angjeldende verk/underleverandør.

 

9.             Salgspant og eierforbehold

9.1. Inntil kjøpesummen, inkl. renter og andre omkostninger, er betalt i sin helhet forblir Leverandøren eier av Produktene.

9.2. Leverandøren har salgspant i Produktene inntil kjøpesummen inkl. renter og andre omkostninger er betalt i sin helhet.

 

10.           Leveringstid og risikoovergang

10.1. Levering skal skje ("EX Works") iht. Incoterms 2010, på sted nærmere angitt i tilbudet eller ordrebekreftelsen. Risikoen for Produktene går over på Kjøper fra samme tidspunktet. Bruk av andre leveringsbetingelser og/eller avvik fra Incoterms 2010 skal være uttrykkelig angitt i ordrebekreftelsen.

10.2. Estimert leveringstid skal angis i ordrebekreftelsen. Leverandøren skal oppdatere Kjøper fortløpende om eventuelle endringer i estimert leveringstid. Leverandøren foretar delleveranser, men komplett levering kan avtales etter ønske.

10.3. Lindberg og Lund definerer leveringsdato fra avgang vårt lager. Angitt leveringsdato er ment som indikasjon, og det aksepteres ikke eventuelt dagbøter eller andre ekstrakostnader for frakt som ikke imøtekommer leveringsdato.

10.4. Dersom leveringstiden angis til innen et visst tidsrom, regnes den estimerte leveringstiden fra den dag da ordrebekreftelsen ble utstedt av Leverandøren.

10.5. Forsinkelser som er forårsaket av forhold Leverandøren ikke med rimelighet kunne ha forutsett eller overvunnet følgende av, er Kjøpers rettslige eller økonomiske ansvar.

10.6. Ved leveranser fra verk/underleverandør kan kostnader som ikke var kjente på tidspunktet for utstedelse av ordrebekreftelsen, bli tilleggsfakturert til Kjøper.

10.7. Endrings- og tilleggsarbeider som er bestilt av Kjøperen vil kunne forlenge den estimerte leveringstiden tilsvarende den økte tidsbruken som endrings- og tilleggsarbeidet medfører.

 

11.         Forsinkelse

11.1. Dersom estimert tidspunkt for levering ikke kan overholdes, eller hvor forsinkelse fremstår som sannsynlig, skal Leverandøren underrette Kjøper og om mulig samtidig angi et nytt estimert leveringstidspunkt.

11.2. Heving må finne sted innen 2 virkedager etter mottak av underretning som nevnt under punkt 11.1. I motsatt fall anses nytt estimert leveringstidspunkt for å være godtatt, og hevingsretten faller bort. Dersom Kjøper tar Produktene i bruk, faller retten til heving og andre misligholdsbeføyelser som følge av forsinkelsen bort umiddelbart.

11.3.  Kjøperen kan under enhver omstendighet kun heve kjøpet dersom Leverandøren selv har tilsvarende hevingsrett overfor sin leverandør av Produktene.

 

12.         Force Majeure

12.1 Dersom det inntreffer en situasjon utenfor Partenes kontroll, som den parten som rammes ikke med rimelighet kunne forutse eller overvinne følgene av, og som vanskeliggjør oppfyllelse av partens forpliktelser, så skal den andre parten varsles om dette så raskt som mulig.

12.2. De av Partenes forpliktelser som berøres av hindringen suspenderes så lenge situasjonen vedvarer.

12.3. Hver av Partene har rett til å kansellere bestillinger dersom situasjonen varer, eller det er klart at den vil vare, i mer enn 90 dager.

12.4. Dersom hindringen er på Kjøpers side, skal Kjøper dekke de utgifter som Leverandøren pådrar seg for å sikre og beskytte Produktene inntil levering kan gjennomføres.

 

13.         Avbestilling

13.1. Kjøperen har rett til å avbestille Produktene dersom Leverandøren på tilsvarende måte kan avbestille overfor sin leverandør.

13.2. Hvis Kjøper avbestiller Produktene må han betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erstatning for Leverandørens tapte fortjeneste (dekningsbidrag) og annet dokumenterte tap som Leverandøren derved påføres.

13.3. Lagervare kan avbestilles uten vederlag hvis dette klart kan skje uten ulempe eller omkostninger for Leverandøren, og dersom Leverandøren ventelig kan få rask omsetning på de avbestilte Produktene.

 

14.         Undersøkelsesplikt og reklamasjon

14.1. Kjøperen skal uten ugrunnet opphold etter mottak gjennomgå og undersøke Produktene i tråd med alminnelig praksis i bransjen.

14.2. Forhold som oppdages ved denne Kjøperens undersøkelse skal skriftlig fremsettes overfor Leverandøren uten ugrunnet opphold og med spesifisert angivelse av mangelens art (herunder avvik mot gjeldende produktstandard), omfang og betydning for Kjøper.

14.4. Ved feil på Produktene som kan skyldes transportskader, skal reklamasjon fremsettes også direkte til transportør /speditør, og på den måte som er foreskrevet i transportavtalen.

14.5. Reklamasjon som ikke er fremsatt i tråd med ovennevnte fører til at retten til å gjøre mangelen gjeldende faller bort.

14.6. Reklamasjoner vedrørende sertifikat skal skje umiddelbart etter mottakelsen av sertifikatet.

 14.7. Leverandøren har ved reklamasjon rett til uhindret tilgang for å undersøke Produktene.

 

15.          Misligholdsbeføyelser

15.1. Ved mangler kan Leverandøren velge mellom å rette/avhjelpe mangelen eller å foreta omlevering.

15.2. Retten til å påberope mangler bortfaller hvis mangelen blir avhjulpet av andre enn Leverandøren uten dennes skriftlige forutgående samtykke. Dette gjelder ikke hvis det ville kunne påføre Produktene vesentlig skade å avvente avhjelp fra Leverandøren.

15.3. Dersom Produktene sammenføyes, innebygges, eller inkorporeres i andre produkter, varer eller lignende, på en slik måte at de ikke kan fraskilles uten skade på Produktene, faller plikten til omlevering bort.

15.4. Dersom Leverandøren ikke avhjelper mangelen innen rimelig tid etter mottak av fyllestgjørende reklamasjon, og dersom mangelen må anses som vesentlig, så kan Kjøper skriftlig heve den angjeldende delen av leveransen. Hevingserklæring må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at det er konstatert at mangelen ikke blir avhjulpet. Hvis dette ikke gjøres, faller hevingsretten bort.

15.5. Leverandøren er ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning, prisavslag, vederlag eller lignende hvis en mangel blir avhjulpet eller tilbudt avhjulpet innen rimelig tid.

15.6. Leverandøren har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien på de Produktene som blir gjenstand for heving.

15.7. Leverandøren har intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for Kjøperen som en følge av Produktenes videre anvendelse eller for indirekte tap av noe slag.

15.8. Leverandøren kan heve avtalen uten varsel dersom Kjøper er eller kan komme i vesentlig mislighold av sine forpliktelser. Betalingsmislighold fra Kjøperen, inntruffet, forventet eller varslet, samt svekket kredittverdighet for Kjøperen skal alltid være å anse som vesentlig mislighold.

 

16.          Retur

16.1. Produktene kan kun returneres etter forutgående avtale mellom Leverandøren og Kjøper. Dersom årsaken til retur ikke skyldes mangler eller andre feil fra Leverandørens side, blir retur-omkostningene fratrukket i kreditnota. Kjøper skal merke returnerte Produkter med returnummer mottatt av Leverandøren. 

16.2. Det er vilkår for retur at Produktene er uskadet, og for fabrikkemballerte Produkters vedkommende at disse er i original og ubrutt emballasje. Bearbeidede produkter tas ikke i retur, med mindre returen skyldes uaktsomhet fra Leverandøren.

16.3. Retur av varer kan avtales inntil 90 dager etter kjøp. I tilfelle retur skal Kjøper, for å dekke Leverandørens kostnader, betale 25 % av avtalt vederlag så sant varen har minimum 50% levetid igjen. Dette gjelder dog ikke i de tilfeller der et produkt er spesialbestilt til kunde.

 

17.         Erstatning

17.1. Leverandøren er bare ansvarlig for kontraktsbrudd som skyldes uaktsomhet fra Leverandøren selv eller noen denne svarer for, og under enhver omstendighet kun for beløp oppad begrenset til fakturaverdien av de angjeldende Produktene.

17.2. Leverandøren er bare ansvarlig for skade som Produktene gjør på annet enn Produktene selv i den utstrekning Leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

17.3. Under enhver omstendighet kan ikke krav om erstatning fremsettes senere enn 6 måneder etter risikoens overgang.

 

18.         Tvister

18.1. Enhver tvist mellom Partene reguleres av norsk rett. Partene vedtar Leverandørens hjemting som rett verneting.