Molykote pasta 1000 400 ml aerosol

Varenummer: 11002

Gjengesmøring til 650C. Gir kontrollert forspenning. Mest anbefalt til sorte bolter og gir der en friksjon på ca. 0,11.
Aerosoler, Kategori 1H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere vedoppvarming.Spesifikk målorgan systemisk giftighet -enkel utsettelse, Kategori 3H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.Akutt giftighet i vann, Kategori 1H400: Meget giftig for liv i vann.Kronisk vanntoksisitet, Kategori 1 H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-1000-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-1000-TDN.pdf