Molykote D-321R Anti friction coating 400 ml aerosol

Varenummer: 11090

Antifriksjonscoating / tørrsmøremiddelLuftherdende. Tåler meget høye belastinger.Kan benyttes der "våte" smøremiddel gir utfordringer.Vil ikke samle opp støv og skitt i smørefilmen.Egnet til gjengende forbindelser, glideflater, sylindere etc.Temperaturområde fra -180C til +450C
FareFaresetninger:H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-D321R-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-321R-TDN.pdf