Molykote 55 O-ring grease 100 gr

Varenummer: 11138

Silikonbasert fett for smøring av pakninger og o-ringer.Letter montering og gir forlenget levetid på pakningen/o-ringen.Anbefales i pneumatiske system.Beregnet for dynamiske belastninger.Temperaturområde fra -65C til +175C
Varselord: Advarsel. Faresetning: H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-55M-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-55M-TDN.pdf