Molykote Cu-7439 Plus 400 ml aerosol

Varenummer: 11164

Høykvalitets kobberpasta for høye temperaturer og trykk.Meget motstandsdyktig mot korrosjon og utvasking.Anbefales til bremsemekanikk, tubiner, varmedeler og utstyr utsatt for korrosjon.Temperaturområde fra -30T til +650C
Signalord: FareFareutsagn: H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere vedoppvarming.H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.Forsiktighetsutsagn: Forebygging:P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater,gnister, åpen ild og andre antenningskilder.Røyking forbudt.P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annentennkilde.P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikkeetter bruk.P261 Unngå innånding av aerosoler.P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilertområde.Lagring:P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes fortemperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-CU7439-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-CU7439-TDN.pdf