Molykote BR-2 Plus grease 50 kg

Varenummer: 11201

Smørefett med mos2Anbefales til rullelager, kulager, kuleledd, spindler, kileakslinger.Gir meget gode resultat i hjullager.Middels til høye belastninger.Temperaturområde -30C til +130/150C
Varselord: FareFaresetninger:H318 Gir alvorlig øyeskade.H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.Sikkerhetssetninger:Forebygging:P273 Unngå utslipp til miljøet.P280 Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-BR2-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-BR2-TDN.pdf