Molykote pasta DX 50 gr

Varenummer: 11211

Lys smørepasta med fastesmørestoffer.For montering og innkjøring av metalliske komponenter.Hindrer riving på rustfrie gjenger og passningskorrosjon.Ekstra høy bæreevne.Temperaturområde fra -25C til +250C
Signalord: AdvarselFareutsagn: H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-DX-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-DX-TDN.pdf