Molykote G-N Plus 250 gr

Varenummer: 11219

Smørepasta med Mos2 for montering og innkjøring av metallkomponenter.Kan også benyttes som permanent smøring av maskinelementer som beveges lite eller sjelden.Også egnet for boring, gjenging og saging i metall.Temperaturområde fra -25C til +450C
Varselord: FareFaresetninger: H318 Gir alvorlig øyeskade.Sikkerhetssetninger:Forebygging:P280 Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-GN-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-GN-TDN.pdf