Molykote HSC plus 400 ml aerosol

Varenummer: 11227

Smørepasta for høye temperaturer.Anbefales til pinnebolter og gjengede forbindelser på gass eller dampturbiner, turboladere, eksos etc.Produktet er også elektrisk ledende så det fungerer utmerket på ledende komponenter som kontaktsmøring.Temperaturområde fra -30C til +1100C
Varselord: FareFaresetning: H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-HSC-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-HSC-TDN.pdf