Molykote metal protector 400 ml aerosol

Varenummer: 11250

Voksbasert belegg, brukes som beskyttelse på metall deler ved lagring eller transportering i korrosive miljøer.
Varselord: FareFareutsagn: H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-METALPROT-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-METALPROT-TDN.pdf