Molykote Multigliss 400 ml aerosol

Varenummer: 11262

Molykote Multigliss er et multifunksjonelt produkt for elektrisk og mekanisk utstyr. Det er en pålitelig gjennomtrengende olje, smøremiddel, fuktighetsfordriver og korrosjonbeskytter. Det løser rustne deler, starter våte motorer og stopper knirking. Passer til bil, hjem, hobby, hage og industri. Meget bra til lysarmatur for å smøre kontakter.
Signalord: FareFareutsagn: H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Supplerende fareuttalelser: EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-MULTIGLISS-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-MULTIGLISS-TDN.pdf