Molykote Omnigliss 400 ml aerosol

Varenummer: 11267

Smøreolje, trekker hurtig inn, meget vannbestandig og fortrenger vann.Bruksområder er låser, kjeder, industriellt utstyr.Temperaturområde fra -30C til +80C
Signalord: FareFareutsagn: H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Supplerende fareuttalelser: EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-OMNIGLISS-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-OMNIGLISS-TDN.pdf