Molykote PTFE-N UV 400 ml aerosol

Varenummer: 11273

PTFE spray, luft herdende.Gir en lav friksjon, inneholder UV trace slik at den lyser opp under UV lys.Kan brukes på de fleste underlag.Kan benyttes på plast, metall etc.Skuffeskinner, glidende bevegelser, lampearmer, brukes som slippmiddel osv.Temperaturområde fra -180C til +240C
Varselord: FareFaresetninger: H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.H315 Irriterer huden.H318 Gir alvorlig øyeskade.H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatteksponering.H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-PTFE-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-PTFE-TDN.pdf