Molykote Supergliss 5 liter

Varenummer: 11284

Smøreolje med meget god vedheft.Inneholder ikke bly eller nikkel.Brukes på kjeder, åpne gir, glideskinner, hengsler.Meget god korrosjonbeskyttelse.Temperaturområde fra -30C til +80C
Signalord: FareFareutsagn: H304 Kan være dødelig ved svelging om detkommer ned i luftveiene.Supplerende fareuttalelser : EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr ellersprukket hud.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-SUPERGLISS-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-SUPERGLISS-TDN.pdf