Molykote L-0500 400 ml aerosol

Varenummer: 11291

Zinkspray med meget høyt innhold av zink.Beskyttelse av blanke deler, sveisede områder.Rep av skadede galvaniniserte områderGrunning av metalldeler.
Varselord:FareFaresetninger:H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.H315 Irriterer huden.H318 Gir alvorlig øyeskade.H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-ZINK-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-ZINK-TDN.pdf