Molykote P-74 100 gr

Varenummer: 12402

Metallfri pasta for høye trykk.Hindrer fastbrenning ved temperaturer opp til +1500CUtmerket til bolter, flenser, splines, glideflater, eksosdeler etc.Meget vannbestading og korrosjonsbeskyttende.Temperaturområde fra -40 til +1500C
Varselord: Fare. Faresetning: H318 Gir alvorlig øyeskade. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-P74-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-P74-TDN.pdf