DINITROL 4010 12x500ML SPRAY

Varenummer: 12805

Beskyttelse for flere typer underlag.Etterlater en hard og gjennomsiktig film som er motstandsdyktig mot temperaturer opp til +200CHerder meget raskt og gir en skinnende og ren film som forenkler inspeksjon av metallflatene.
Varselord: Fare Faresetning: H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H372 Forårsaker organskader. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): DAV-4010-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf