DINITROL 4941 CAR, 500ML SPRAY

Varenummer: 14195

Tiksotropisk rustbeskyttelse for langvarig beskyttelse.Sort voksaktig film som sitter meget godt selv under vanskelige forhold.
Varselord: Fare. H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): DAV-CAR-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf