EXXSOL D 60 DA WS, 20L

EXXSOL D 60 DA WS, 20L

Varenummer: 15816

Exxsol D60, white spirit dearomatisert, kanne
Signalord: Fare. Faresetninger: H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Sikkerhetssetninger: P210: Holdes vekk fra åpen ild og varme overflater. Røyking forbudt. P280: Benytt vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. P301 + P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P331: IKKE framkall brekning. P332 + P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P370 + P378: Ved brann: Slukk med: vanntåke, skum, pulver eller karbondioksid (CO2). P403 + P235: Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. P405: Oppbevares innelåst. P501: Innhold/beholder skal avhendes i henhold til lokale lover og regler. Inneholder: Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forb., <2% aromater

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): EXXON-D60-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf