SABILEX DH, 5L

Varenummer: 16361

Sabilex DH er et middels kraftig, petroleumsbasert rensemiddel som lar seg skylle bort med vann, og som etterlater en blank, vannavisende film. Sabilex DH leveres på 5 liters kanner.
Produktet er velegnet til karosserivask, samt til rensing av gjenstander hvor man ønsker en blank overflate.
Faresetninger:H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.Sikkerhetssetninger:P210: Holdes vekk fra åpen flamme og varme overflater. — Røyking forbudt. P280: Benytt vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.P301 + P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P331: IKKE framkall brekning. P370 + P378: Ved brann: Slukk med: vanntåke, skum, pulver eller karbondioksid (CO2).P403 + P235: Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. P405: Oppbevares innelåst.P501: Innhold/beholder skal avhendes i henhold til lokale lover og regler.Inneholder: Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forb., <2% aromater

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): E-SABILEX DH-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf