LL GLIDESPRAY 400 ML

Varenummer: 11381

Silikon glidemiddel på spray for sammenføyninger av rør/moffer/koblinger.Også utmerket til trekking av elektriske kabler.400ml sprayboks.NRF: 9506201
FareFaresetninger Flam. Aerosol 1: H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.Flam. Aerosol 2: H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.Sikkerhetssetninger P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): LL-VVS-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf