PERMABOND A-126 50 ML

Varenummer: 11442

Anaerob låsevæaske Lav viskositet, kan påføres allerede sammensatte deler.Medium styrke.
Varselord: Advarsel Faresetning: H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): PERM-A126-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf