PERMABOND A-1046 50 ML

Varenummer: 11448

Anaerob lagerlåsing.Meget høy styrke, rask herding.
Varselord: Fare Faresetning: H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): PERM-A1046-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf