PERMABOND A-905 200 ML

Varenummer: 11456

Aktivator for Anaerobe produkter.
Varselord: Fare. Faresetning: H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): PERM-A905-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf